XXI -
- - 21
27- 31 2008 , , , 

 

 

 

 

 

 
 

 


 - .....

 

 -

 -

 - .....


 -

 -

 - .....

 -


: 

1150

Ashland
   USPolyResearch

       Polyakov Y.S.

Essen
   Universitaet Duisburg-Essen

       Baur R., Bolshakova M.A.

Prague
   Institute of Hydrodynamics AS CR

       Kharlamov A.A., Chara Z., Vlasak P.
       Vlasak P.
       Lukerchenko N., Ivanova I., Chara Z., Vlasak P.

Presov
   Technical Unversity of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies

       Pitel J., Borzikova J.
       Borzikova J., Pitel J.

   

        ..

   

        .., ..
        .., ..
        ..
        .., .., ..
        .., .., .., ..
2007-2008